President of the Organizing Commetee Ivan S. Kusov (Director of the Sevastopol branch of MSU)
 
ORGANIZING COMMITTEE
 
Dr Oleg V. Krylov (Deputy Director of the Sevastopol branch of MSU)
Prof. Natalia V. Lubnina (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
Prof. Mikhail L. Vladov (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
Dr Vladislav S. Isaev (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
Dr Andrey V. Koshurnikov (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
Dr Irina L. Prygunova (Sevastopol branch of MSU)
Dr Pavel I. Kotov (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
Dr Natalia I. Kosevich (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
PhD student Jiao Liu (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)
PhD student Sergey Zavialov (Faculty of Geology, M.V. Lomonosov MSU)